Sprzedaż ziemi przez ANR została zastąpiona dzierżawami. A jakie są zasady rozstrzygania przetargów na dzierżawę ziemi, skoro wysokość proponowanego czynszu przestała mieć znaczenie? – zapytaliśmy w agencji.

Czynsz jest stały (od 20.08.2016 r. jest wyliczany na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 1.08.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1186) i nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty – przyznaje agencja.

Więcej: Rośnie czynsz dzierżawny dla ANR

Jak wynika z otrzymanej informacji, kryteria oceny w przetargu ofertowym ograniczonym do rolników indywidualnych są dwojakie: obligatoryjne i fakultatywne. Zostały one przesłane do Oddziałów Terenowych ANR przy piśmie z 13.05.2016 r. Powinny zacząć obowiązywać w oddziałach nie później niż od 1.07.2016 r. i należało je przedłożyć do akceptacji prezesa ANR nie później niż do 1.06.2016 r. Kryteria fakultatywne oraz wagi oceny poszczególnych kryteriów nie mogą być zmieniane częściej niż raz do roku i podlegają akceptacji prezesa ANR.

Obligatoryjne jest uwzględnienie takich kryteriów jak:

- odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej lub zbywanej nieruchomości Zasobu (25 - 30 pkt)

- powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu (25 - 30 pkt)

- intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta (15 - 25 pkt)

- młody rolnik (20 - 25 pkt).

Za kryterium fakultatywne uznano „powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika (15 - 25 pkt)”.

Jedno dowolne kryterium można poza tym przyjąć spoza tej listy, może być wycenione w przedziale 5 - 10 pkt. Oddział ANR musi je uzgodnić z radą terenową. Uzgodnieniu z nią podlega też wysokość maksymalnego poziomu punktów dla każdego z kryterium (wyłącznie spośród zaproponowanych zakresów).

„Sposób oceny ofert przyjęty w niniejszych wytycznych nie może być zmieniany i nie podlega uzgodnieniu z radą terenową. Informację na temat przyjętych kryteriów i max. liczby punktów, jaką rolnik może uzyskać za każde z kryterium, należy zamieścić w ogłoszeniu przetargowym” – podaje ANR. Przykłady wyliczeń i szczegóły nadesłanej informacji w załączniku.

Jak dodano, obecnie ANR nie przewiduje zmiany zasad w kwestii przetargów ofert pisemnych.

W tym roku agencja zaplanowała wydzierżawienie 100 tys. ha. Do końca lipca wydzierżawiono 52,4 tys. ha.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!