Jeszcze do 11 października osoby trwale przekazujące małe gospodarstwo mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc z PROW w postaci 120 proc. należnych im do 2020 roku dopłat bezpośrednich.

Więcej: Sprzedajesz gospodarstwo? Weź też 120 proc. dopłat

Jedynym beneficjentem tego nowego poddziałania PROW jest osoba sprzedająca gospodarstwo. Tylko ona otrzymuje pieniądze z PROW. Problem w tym, że obowiązki do spełnienia nałożono także na kupującego. Sankcje karne za niedotrzymanie zobowiązań dotyczą też tylko sprzedającego. A co stanie się, jeśli to kupujący nie dotrzyma zobowiązań? Czy sprzedający straci premię? W końcu kupujący nie ma nic do stracenia…

- A co będzie, jeżeli sprzedam ziemię, a mój kupiec nie wywiąże się z obowiązku osobistego prowadzenia tego powiększonego gospodarstwa przez 5 lat? Co, jeśli nie zapłaci umownej kary? Będę ścigać go, albo płacić za niego karę i zwracać te dopłaty jeszcze z odsetkami? – pyta czytelnik.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Rolnictwa, wyobraźnia prawodawcy tak daleko nie sięgnęła.

Ministerstwo przyznaje, że "przejmujący gospodarstwo rolne nie został uwzględniony w ramach sankcji nakładanych w związku z niedopełnieniem warunków przyznania pomocy, gdyż jest osobą trzecią, niebędącą beneficjentem poddziałania i nieotrzymującą wsparcia w ramach poddziałania".

Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami § 14 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do wniosku o płatność dołącza się:

„1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w szczególności:

a)       umowę przekazania gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego beneficjenta i zwierząt gospodarskich, zawierającą zobowiązanie przejmującego gospodarstwo rolne do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej – do prowadzenia tej działalności osobiście, oraz zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych od beneficjenta, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego, a w przypadku niedotrzymania tego warunku– do zapłacenia kary umownej wraz z określeniem jej wysokości (…)”.