Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 trafił do konsultacji 29 marca.

Zakłada, że beneficjentami pomocy będą mogli być także rolnicy, małżonkowie lub domownicy ubezpieczeni na wniosek (czyli z gospodarstw mniejszych niż 1 ha przeliczeniowy). Ponadto skrócono okres podlegania ubezpieczeniu w pełnym zakresie z 24 do 12 miesięcy. Umożliwiono też ubieganie się o pomoc małżonkom beneficjentów poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi”.

Zrezygnowano ponadto z ograniczenia możliwości ubiegania się o wsparcie przez kryterium wielkości ekonomicznej gospodarstwa - dotąd przewidziano pomoc tylko  dla pracujących w gospodarstwach nie większych niż 15 tys. euro, teraz granicy nie będzie.

Za wydatki na inwestycje nie będą uznawane wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jeśli biznesplan będzie przewidywał realizację inwestycji budowlanej, niezbędne będzie dołączenie kosztorysu inwestorskiego.

Zaproponowano modyfikację systemu przyznawania punktów rankingowych. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia mają one dać wnioskodawcom z odpowiednimi kompetencjami do prowadzenia danej działalności.

Wnioskodawca będzie miał 9 miesięcy na zarejestrowanie rodzaju działalności, o wsparcie której się ubiega.

Nie będzie natomiast obowiązku przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie działalności oświatowej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność – zaświadczenie to ma być obligatoryjne przy wnioskowaniu o płatność drugiej raty pomocy. Z 5 do 3 lat od wypłaty drugiej raty pomocy skrócono też wymagany okres prowadzenia tej działalności.

Do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty skrócono okres na realizację biznesplanu i zaznaczono, że wniosek o wypłatę drugiej raty musi być złożony nie później niż do 31 sierpnia 2023 r., co ma umożliwić rozliczenie PROW zgodnie z zasadą n+3.

Jak oszacowano - rolników, małżonków rolników oraz domowników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS co najmniej od 12 miesięcy, nieprowadzących działalności gospodarczej, jest  1 031 116 (stan na koniec 2017 r.).

Nabór wniosków planowany jest na czerwiec. Konsultacje projektu mają potrwać do 18 kwietnia.

Limit środków na to działanie to 1 986 978 013,50 zł. Dotychczas złożono 1 724 wnioski na 172 400 000,00 zł. Zawarto 1061 umów na 5, 34 proc. limitu. Zrealizowano płatności dla 246 beneficjentów na kwotę 19 680 000,00 zł, wykorzystanie limitu wynosi 0,99 proc. (stan na koniec lutego br.)

 

Podobał się artykuł? Podziel się!