To ważna informacja, nie tylko dla osób wspólnie wnioskujących. Dla nich wysokość limitu możliwych do uzyskania premii jest traktowana odrębnie, jak pisaliśmy już na podstawie informacji z ARiMR.

A tak to wyjaśnia MRiRW:

<Zgodnie z przepisami § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371) pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł, 200 tys. zł albo 900 tys. zł w zależności od obszaru, w którym planowana będzie realizacja operacji:

a)            rozwój produkcji prosiąt,

b)           rozwój produkcji mleka krowiego,

c)            rozwój produkcji bydła mięsnego,

d)           związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu)

i zakresu operacji – na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. W przypadku osób wspólnie wnioskujących pomoc przyznaje się każdej z tych osób, w wysokości uzasadnionej zakresem prac wykonywanych przez każdą z nich przy użyciu przedmiotu operacji stanowiącego współwłasność, uwzględniającym zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób.

Podsumowując powyższe, uprzejmie informuję, iż w przypadku grupy osób wspólnie wnioskujących, posiadających odrębne gospodarstwa rolne, pomoc na wspólną operację może być udzielona do kwoty stanowiącej sumę niewykorzystanych limitów indywidualnych każdej z osób wspólnie wnioskujących>  – tyle ministerstwo.