Łaska pańska na pstrym koniu jeździ – to wiadomo od lat. Czy może to jednak dotyczyć pomocy po klęsce?

Gmina Okonek, powiat złotowski, województwo wielkopolskie nie ma szczęścia: nie dość, że dotknęły ją klęski żywiołowe, to jeszcze ominęła nadzwyczajna rządowa pomoc.

Intensywne opady deszczu i gradu, a także silne wichury przeszły nad gminą 28-30 lipca. Spustoszyły ok. 4 tys. ha, to prawie jedna trzecia upraw. Problem dotyczy 67 rolników. A gmina jest wprawdzie miejsko-wiejska, ale rolnictwo stanowi największą część lokalnej gospodarki. Nic więc dziwnego, że władze gminy szybko zaczęły szukać pomocy. Pisma z prośbą o włączenie gminy do obszarów dotkniętych klęską w związku z kilkukrotnym wystąpieniem na jej obszarze bardzo intensywnych opadów gradu poszły do ARiMR – Departament Wsparcia Krajowego przekazał pismo do Ministerstwa Rolnictwa. Z MRiRW przyszło w odpowiedzi pismo informujące o zasadach „zwykłej” pomocy (kredyt preferencyjny lub umorzenia czy odroczenia terminów opłacenia należności dla gminy, KRUS czy KOWR). I tyle – a inni dostali więcej.

Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie nie została wyrażona wprost, ale daje się wydedukować, i to wcale nie z odpowiedzi udzielonej przez MRiRW. Otóż z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR podała: „Dokonując wyboru zjawisk atmosferycznych, których wystąpienie spowodowało straty w polskich gospodarstwach rolnych, a które mogą być następnie zrekompensowane w wyniku pomocy państwa, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze pod uwagę zakres i powierzchnię kraju objętą klęską oraz dotkliwość występowania tych zjawisk. (...) Stąd  też nie każde niekorzystne zjawisko atmosferyczne musi w danym momencie przyjąć rozmiary, które powodują konieczność objęcia dodatkową pomocą państwa”.

Tyle tylko, że w tym przypadku powodem nieobjęcia pomocą nie są „rozmiary”, a tylko czas wystąpienia owego zjawiska.

Bo w gminie Okonek przyszło ono kilka dni wcześniej, niż zechciał zauważyć problem rząd.

28 sierpnia rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.