Przypomnijmy: ARiMR 28 lipca opublikowała listy ustalające kolejność przyznawania pomocy po ostatnim naborze na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Ku zdumieniu rolników, są one białe, tj. nie określają, kto dostanie pomoc – zwykle prezentowano tę część listy na zielono.

Więcej: Nie wiadomo, kto otrzyma wsparcie na „Modernizację”

Pierwszy pełny nabór na "Modernizację" z PROW 2014-2020 zakończył się rekordowo dużą liczbą złożonych wniosków: zebrano ich 30 tys., z tego 29 tys. na obszar d, czyli inwestycje w maszyny. I najpierw była wiadomość dobra: że pieniądze dostaną wszyscy, których wnioski to umożliwiają, bez stosowania się do wcześniejszych limitów środków.

Więcej: Wszyscy dostaną na „Modernizację”

Teraz okazuje się, że jest i wiadomość zła: stanie się to nawet nie za 8 miesięcy, które obecnie przewiduje się jako czas na zawarcie umów, ale za dziesięć. Tyle czasu potrzebuje Ministerstwo Rolnictwa, aby zwiększyć limit pieniędzy i zmienić rozporządzenie przyznające limity. Dlatego też planuje zmianę także rozporządzenia, które przewiduje obecnie 8 miesięcy na zawarcie umowy – teraz ministerstwo czas przewidziany na zawarcie umowy chce wydłużyć do 10 miesięcy.

Oto całość nadesłanych wyjaśnień MRiRW:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371 i z 2016 r. poz. 399), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy (tj. od dnia 28.07.2016 r.):

1)            wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, lub

2)            informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.