Organem właściwym do uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym organizacji międzynarodowych (na ich wniosek) są właściwi ze względu na siedzibę tych organizacji/zrzeszeń dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. Uznanie lub cofnięcie uznania nastąpi w drodze decyzji administracyjnej – takie są założenia (wciąż nieopublikowanego w wersji przyjętej przez rząd 26 maja) projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

Jak podano w uzasadnieniu ustawy, proponowane zmiany przepisów w zakresie organizacji producentów na rynku owoców i warzyw, zrzeszeń producentów oraz grup producentów na rynku owoców i warzyw są spójne z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Komisję Europejską: „Ustalenia tych kontroli nie kwestionowały wprost przepisów krajowych wdrażających mechanizmy pomocy dla tych podmiotów, tylko niewystarczający nadzór i kontrolę w zakresie sprawowanego nadzoru nad tymi podmiotami na bazie istniejących przepisów prawa.”

Stąd zamiar przeniesienia kompetencji marszałków województw w zakresie uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń na prezesa Agencji Rynku Rolnego i dyrektorów oddziałów terenowych agencji.

„Jednocześnie Agencji powierza się także wszelkie kompetencje w zakresie organizacji producentów owoców i warzyw, które dotychczas częściowo, tj. w zakresie płatności, zatwierdzania programów operacyjnych i monitorowania wdrażania strategii krajowej powierzone były Agencji Restrukturyzacji. Mając na uwadze wygasający charakter funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw, których dofinansowywanie możliwe jest wyłącznie do końca 2018 r., proponuje się pozostawienie dotychczasowych kompetencji w zakresie finansowania tych podmiotów w Agencji Restrukturyzacji.

Zmiany w zakresie kompetencji instytucji zaangażowanych w zatwierdzanie programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wypłaty pomocy dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w związku z realizowaniem przez nie programów operacyjnych, tj. Agencja zamiast Agencji Restrukturyzacji, skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu akredytacyjnego dla Agencji w zakresie tego działania” – podano w uzasadnieniu.

Jak wynika z doniesień, Polska straciła już 55 mln euro (10 proc. wypłaconych środków na grupy producenckie) za okres od 2009 do 2012 r. i ma stracić jedną czwartą środków za lata 2013-14.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!