Pierwsza z proponowanych zmian ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, złożonej właśnie w Sejmie przez grupę posłów reprezentowanych przez Roberta Telusa, to kolejny krok na drodze do dopuszczenia podwójnego ubezpieczenia – w ZUS i na wniosek w KRUS. 2353 osoby mają skorzystać na zmianie w przepisach, polegającej na podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia (dotąd dopuszczano jego 50 proc.) kwoty warunkującej możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem.

Jak podano w uzasadnieniu, ubezpieczenie społeczne rolników kontynuowałoby 75% rolników (domowników) wyłączonych z tego ubezpieczenia w 2015 roku w związku z osiągnięciem przychodu w rozliczeniu miesięcznym w kwocie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2353 osoby spośród 3137 osób wykluczonych.

Ile osób podjęłoby dopiero teraz taką próbę otrzymywania wynagrodzenia bez konieczności rezygnacji z KRUS – nie podano.

Druga proponowana zmiana jest efektem tego, że „Kasa uzyskała informację o pierwszym niekorzystnym wyroku, który podważa nowelizację statutu KRUS w zakresie możliwości skutecznego odwoływania ze stanowiska zastępcy dyrektora oddziału regionalnego.”

Zatem zaproponowano nowe uregulowanie tej kwestii, rozszerzając ustawowe możliwości prezesa w zakresie kształtowania stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych. Stosowny zapis miałby brzmieć: „Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba ze odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania”.