Skąd ta niechęć do występowania o 100 tys. zł premii?

Na przeszkodzie w ubieganiu się o premię z PROW młodym rolnikom stanął w ostatnio zakończonym naborze nie tylko wymóg, aby do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzili gospodarstwa jako kierujący. Jak się okazuje, niemałe zamieszanie wywołują też wymagania związane z wykształceniem. 

- Młody rolnik wnioskujący o premię z PROW musi rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku – mówi nam czytelnik. – Jednocześnie wymaga się od niego posiadania kwalifikacji zawodowych, a dla zawodów innych niż rolnicze wśród dodatkowych wymogów wymienia się, jako niezbędne uzupełnienie kwalifikacji, posiadanie 3-letniego stażu pracy w rolnictwie. Czy to normalne? Skąd ktoś, kto nie ma jeszcze gospodarstwa od trzech lat, a zaledwie od roku, może mieć jednocześnie trzyletni staż pracy?

W § 5. 1. rozporządzenia ministra rolnictwa i ro zwoju wsi  z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podano, że warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada wykształcenie rolnicze.

Natomiast osoba legitymująca się dyplomem innym niż rolniczy – wszystko jedno z jakiego poziomu nauczania – może mieć uznane swoje wykształcenie za spełniające wymóg posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych tylko wtedy, gdy jednocześnie ma określony, 3- lub 4- letni, staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy w rolnictwie – zgodnie z tym samym rozporządzeniem - uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1)      podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);