Wątpliwości tego dotyczące miał Rzecznik Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu do ministra rolnictwa wskazał, że unijne przepisy nie wymagają, aby beneficjenci pomocy z PROW musieli być ubezpieczeni w KRUS - jest to zatem zbędne ograniczenie, niesłusznie wykluczające z pomocy na rozpoczęcie działalności rolniczej część młodych, dla których praca zawodowa poza gospodarstwem jest koniecznością.

Podobne wątpliwości zgłaszali też rolnicy do Krajowej Rady Izb Rolniczych, która poinformowała o otrzymanym stanowisku ministerstwa wobec tego problemu:

„18 lutego 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW poinformował, że zgodnie z § 22 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 982) (zwanego dalej rozporządzeniem), beneficjent powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Jednocześnie należy wskazać, iż warunek wynika nie tylko z przepisów rozporządzenia, ale również z treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjętego przez Rade Ministrów i Komisję Europejską.

W odpowiedzi na wspomniane pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, iż warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS, ma na celu zapewnienie trwałości projektu oraz powiazanie z rolnictwem beneficjentów działania, którzy otrzymują premie na rozwój i modernizacje gospodarstwa. Gospodarstwa korzystające ze wsparcia powinny generować zajęcie wystarczające na zagwarantowanie przynajmniej jednego miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu.”

Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił, ze instrumenty programów rozwoju obszarów wiejskich, w przeciwieństwie do płatności bezpośrednich, nie mają charakteru powszechnego. Dlatego pomoc UE nie powinna przysługiwać wszystkim zainteresowanym, lecz wyłącznie tym, którzy zapewnią najlepsze wykorzystanie ograniczonych środków finansowych oraz realizacje celów działania. Ponadto, w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie w KRUS nie stoi na przeszkodzie zawieraniu przez beneficjentów działania ,,Premie dla młodych rolników" umów o dzieło czy umów zleceń.

Podobał się artykuł? Podziel się!