Premia z PROW na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – z biznesplanem zatwierdzonym przez ARiMR. W nim obowiązek wydatkowania pieniędzy na zakup ziemi. I zmiana przepisów, połączona z niemożnością wywiązania się z biznesplanu. Taki problem zgłaszali nam czytelnicy od kilku miesięcy, jak tylko wstrzymano sprzedaż ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Długo czekaliśmy na ministerialną radę, co robić w tej sytuacji. Wreszcie mamy odpowiedź.

Ministerstwo potwierdziło, że wie, w czym problem:

„Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014, poz. 201, z późn. zm.) beneficjent zobowiązuje się realizować biznesplan do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy w szczególności:

a)        prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej,

b)        wydatkować, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70 % kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie,

c)        osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równą co najmniej 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej) i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”

Następnie podsunęło pierwsze rozwiązanie:

„Niemniej jednak, na podstawie § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jeżeli zapewni osiągnięcie nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równej co najmniej 4 ESU i nie mniejszej niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz beneficjent przewiduje inwestycje na kwotę co najmniej 70% pomocy.”