Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wymogi wobec "Ułatwiania startu młodym rolnikom" z PROW 2007-2013.

Czy nie jest to niedozwolone działanie prawa wstecz? Czy nie narusza praw osób, które nie ubiegały się o wsparcie ze względu na niemożność spełnienia warunków, które teraz okazują się zbędne? Czy ta zmiana podyktowana jest niemożnością wywiązania się przez młodych rolników z biznesplanu w części dotyczącej zakupu ziemi? Poprosiliśmy w MRiRW o wyjaśnienie.

I już wiemy, czym ministerstwo uzasadnia potrzebę zmian. Ministerstwo informuje:

<Projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 201, z późn. zm.) ma na celu wprowadzenie zmiany umożliwiającej realizację przez beneficjenta działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez osoby wspólnie wnioskujące.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, pomoc finansowa w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013), jest przyznawana osobie fizycznej która po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli w wymaganym okresie „budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz użytki rolne w gospodarstwie wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej”. Warunek w takim brzmieniu ma na celu zapewnienie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa przez beneficjenta przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy, jednakże w praktyce ogranicza również możliwość realizacji operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez osoby wspólnie wnioskujące.