Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji” z PROW 2014-2020 co najmniej 30 dni wcześniej ogłosi prezes ARiMR – przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa <w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020>.

Ogłoszenie ma być zamieszczone na stronie internetowej Agencji, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie ARiMR, jej oddziałach terenowych i biurach.

Ogłoszenie wskaże dni rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków, a także obszar, w ramach którego będzie realizowany nabór.

Rozporządzenie określa, że dzień rozpoczęcia składania wniosków powinien przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, a termin składania nie może być krótszy niż 14 i dłuższy niż 30 dni.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym agencji właściwym ze względu na miejsce realizowania operacji. Jeśli wnioskuje kilka osób, a ich gospodarstwa położone są na obszarze kilku województw, właściwe do złożenia wniosku jest województwo, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej wyznaczonego operatora. Można go też złożyć za pośrednictwem biura powiatowego.

Projekt określa, kiedy agencja wezwie do uzupełnienia złożonego wniosku, a kiedy pozostawi go bez rozpatrzenia, ale wszystkich proponowanych zapisów nie sposób omówić - projekt liczy 66 stron. W całości jest dostępny na stronie MRiRW w zakładce „Legislacja”.

Wcześniej, pytane o harmonogram nowego PROW, ministerstwo informowało: „Ze względu na trudną sytuację w rolnictwie, zarówno produkcyjną jak i dochodową, planuje się, w pierwszej kolejności, uruchomienie działań skierowanych do rolników, przede wszystkim w zakresie instrumentów premiowych i inwestycyjnych. Kolejne nabory wniosków planowane są w II połowie 2015 roku.”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!