O zamiarze zawarcia takiego porozumienia poinformował wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski, Główny Konserwator Przyrody, odpowiadając na interpelację posła Kazimierza Plocke w sprawie ustanowienia na Żuławach obszaru wolnego od bobrów. Poseł poparł Marszałka Województwa Pomorskiego, który poinformował, że wystosował wniosek do Ministra Środowiska o ustanowienie Żuław obszarem wolnym od bobrów.

„Obecna i wciąż rosnąca populacja bobrów na tym terenie poważnie zagraża infrastrukturze przeciwpowodziowej zabezpieczającej obszar Żuław, a zwłaszcza dobremu stanowi technicznemu wałów przeciwpowodziowych oraz drożności kanałów” – podał poseł i pytał o stanowisko Ministerstwa Środowiska.

Wiceminister poinformował o możliwości wydawania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do bobra europejskiego w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia. Zarządzenia te mogą być wydawane dla wybranej części lub dla obszaru całego województwa na okres do 5 lat.

Tak właśnie stało się na Żuławach:

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał zarządzenie z dnia 21 października 2014 r., zezwalające na czynności zakazane w stosunku do bobra europejskiego, w tym umyślne zabijanie i niszczenie nor na terenie wszystkich wałów przeciwpowodziowych i budowli hydrotechnicznych będących w zarządzie Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Zarządzenie to pozwala na skuteczną redukcję, a nawet całkowitą eliminację populacji bobra europejskiego na obszarze Żuław.”

To jednak nie wszystko.

Mając na uwadze niską efektywność istniejących instrumentów prawnych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego planują zawarcie Porozumienia „w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich”.

Jak dodał wiceminister, porozumienie to miałoby na celu kontrolę populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie.

„Zgodnie z projektem ww. instrukcji Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska wydawać mają zarządzenia na podstawie art. 56a ustawy o ochronie przyrody dotyczące pozyskania, a przez to ograniczenia populacji bobrów, obejmujące swoim zasięgiem tereny obwodów łowieckich wchodzących w skład poszczególnych Zarządów Okręgowych PZŁ. Wstępna propozycja zakłada, iż kołu łowieckiemu, na terenie którego dokonano odstrzału, wypłacany będzie ekwiwalent za koszty poniesione przez wykonującego odstrzał. Redukcja populacji ma w głównej mierze dotyczyć obszarów, w których szkody powodowane przez bobry są najbardziej dotkliwe – m.in. tam, gdzie zwierzęta te uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne, co z jednej strony ma zapewnić większe bezpieczeństwo obywateli i ich dobytku, a z drugiej zwiększyć akceptację ochrony tego gatunku”.

Podobał się artykuł? Podziel się!