Podmiotem, który powinien podjąć decyzję o zwolnieniu spod egzekucji pieniędzy pochodzących z unijnej pomocy jest komornik, gdyż zwolnienie środków spod egzekucji następuje poprzez umorzenie egzekucji w odpowiedniej części. O przekazanie komornikowi informacji o zajęciu środków zwolnionych od egzekucji powinien zadbać przede wszystkim dłużnik – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przypomnijmy: komornik zajął rolnikowi pieniądze pochodzące z pomocy unijnej. Dopiero po dwóch miesiącach od przekazania tych pieniędzy na konto i po kilku wizytach u komornika i w banku rolnik mógł podjąć należne mu wsparcie.

Więcej: Komornik zajmie nawet pieniądze pomocowe?

Czy aby na pewno wszystko przebiegło zgodnie z prawem? Jakie są zasady postępowania banku i komornika w takich sytuacjach? – zapytaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

To przede wszystkim przyznało, że wsparcie unijne jest wolne od egzekucji. Wyjaśniono:

<Zagadnienia dotyczące zwolnienia od egzekucji środków pochodzących z „pomocy unijnej” uregulowane są w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2 nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie zaś z art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) - chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. Z kolei art. 831 § 2 k.p.c. rozszerza ochronę takich środków również na sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, jak również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Środki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., na które wskazują powołane przepisy, to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2 art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy.