Jak podaje ARiMR, do 29 września rolnicy złożyli 117,2 tys. wniosków, w których ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości blisko 457 mln zł, odebrano też 12,1 tys. wniosków, w których plantatorzy czarnej porzeczki ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości blisko 21,3 mln zł.

Wielkości te wzrosną, bo przyjmowanie wniosków zakończono 30 września o godz. 22.

Tymczasem na pomoc do ha objętego suszą jest tylko 450 mln zł:

- 376 mln zł – na dotacje do 1 ha użytków rolnych,

- 74 mln zł – na dotacje do powierzchni uprawy owocujących drzew i krzewów owocowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określającym zasady udzielania przez ARiMR pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę, wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, oraz stawki tej pomocy.

Stawka ta wynosi (dla nieubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk jest o połowę niższa):

1) 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;

2) 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane w lit. a, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

W wymienionym wyżej rozporządzeniu zastrzeżono: w przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, w tym mnożeniu trzeba będzie uwzględnić współczynnik korygujący, który stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jak z tego wynika, wniosków jest więcej niż zakładał rząd i kwota 450 mln zł nie wystarczy do udzielenia pomocy w deklarowanej wcześniej wysokości – zatem współczynnik korygujący będzie stosowany.

Rozporządzenie w załączeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!