Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia <w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020>.

Określa zasady pomocy rolnikom posiadającym gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mniejszej niż  10 tys. euro.

Wśród ważniejszych zasad jest m.in. ograniczenie przewidujące przyznawanie pomocy tylko osobie, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku i która w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Nie skorzysta z tej formy pomocy m.in. beneficjent PROW 2007-2013, który otrzymał pomoc w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

W celu uzyskania pomocy trzeba przygotować biznesplan zawierający koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa. W wyniku przeprowadzonej operacji ma nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, co najmniej 20 proc. w stosunku do wartości wyjściowej.

Projekt określa, czego mają i czego nie mogą dotyczyć działania (m.in. nie dotyczą zakupu lub leasingu używanych maszyn).

Pomoc wynosi nie więcej niż 15 tys. euro, wypłaca się ją w dwóch ratach po 80 i 20 proc.

Pomoc przyznaje się tylko jednemu małżonkowi.

Termin składania wniosków ma być podany przez prezesa ARiMR co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem składania wniosków. Dzień rozpoczęcia składania wniosków powinien przypadać w 1. kwartale roku kalendarzowego, ale w 2015 r. może przypadać w trzecim kwartale, co zapowiada szybki nabór.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej dla województwa na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Beneficjent powinien prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego dotyczy biznesplan, co najmniej 5 lat od wypłaty 1. raty pomocy.

Opinie do projektu mają wpłynąć do 24 lipca.

Podobał się artykuł? Podziel się!