Poseł w złożonym wystąpieniu przypomniał, że jako jeden z najważniejszych powodów zmian ustawy Prawo wodne autorzy projektu ustawy podają konieczność wdrożenia zasady zwrotu kosztu usług wodnych wynikających z art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- W uzasadnieniu projektu ustawy Prawo wodne z 9 października 2014 r. znajduje się informacja (na str. 57–62) o toczącym się postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości, który ma rozpatrzyć skargę Komisji Europejskiej (sprawa C-525/12 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec) – stwierdził. - Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych powinno przyjąć postać likwidacji obowiązujących obecnie zwolnień z opłat za:
— pobór wód na cele energetyki wodnej,
— nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie,
— korzystanie z wód na potrzeby chowu ryb oraz innych organizmów wodnych.
Oznacza to, że zakłady aktualnie korzystające z tego rodzaju zwolnień będą musiały uiszczać opłaty za pobór wód.
Jak twierdzi poseł, autorzy ustawy - powołując się na precedensowy charakter sprawy, w której Republika Federalna Niemiec wyłączyła z zakresu odpłatnych usług wodnych spiętrzenia wód w celu produkcji energii elektrycznej, żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej – stwierdzają konieczność wprowadzenia stosownych zmian również w prawie polskim.
Tymczasem 11 września 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Komisji Europejskiej.
- Jaki sens ma zatem wprowadzanie opłat za ww. usługi wodne (pobór wód na cele energetyki wodnej, nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie, korzystanie z wód na potrzeby chowu ryb oraz innych organizmów wodnych), skoro nawet Trybunał Sprawiedliwości uznał podobne działania RFN za prawidłowe i dopuszczalne? – pyta poseł. - Dlaczego Polska ma wprowadzić zasadę pełnego zwrotu kosztów usług wodnych, skoro nie jest to sprzeczne z prawem UE?
Poseł przedstawił taką chronologię wydarzeń:
— 11 września 2014 r. zapada wyrok Trybunału Sprawiedliwości kwestionujący pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych (sprawa C-525/12 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec),
— 9 października 2014 r. projekt założeń projektu ustawy Prawo wodne zostaje przekazany na posiedzenie Rady Ministrów, w uzasadnieniu zmian autorzy powołują się (niezgodnie z prawdą) na toczące się postępowanie,
— 21 października 2014 r. Rada Ministrów rozpatruje projekt, będąc mylnie poinformowana o toczącym się postępowaniu (C-525/12), gdy w istocie Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Komisji Europejskiej.
W związku z tym poseł pyta:
- Dlaczego w projekcie ustawy nadal pozostaje propozycja zniesienia zwolnienia z opłat za pobór wody na potrzeby nawadniania gruntów rolnych i leśnych (mimo braku pozytywnej opinii MRiRW)? Dlaczego w projekcie ustawy nadal pozostaje propozycja zniesienia zwolnienia z opłat za pobór wody na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej (mimo braku pozytywnej opinii MSP i MG)?

 

Podobał się artykuł? Podziel się!