„Rozwiązania zaprezentowane w powyższym projekcie zmiany ustawy prawo łowieckie z jednej strony dążą do zabezpieczenia wypłaty odszkodowań rolnikom z tytułu szkód łowieckich poczynionych w ich uprawach i płodach rolnych. Z drugiej strony zmierzają do ekonomicznej i prawnej motywacji kół łowieckich do prowadzenia efektywnej i prawidłowej gospodarki łowieckiej” – podano w uzasadnieniu nowego projektu ustawy, mającego rozwiązać problemy związane z szacowaniem szkód.

Projekt wprowadza zmianę podmiotów, które będą mogły dzierżawić obwody łowieckie oraz trybu udzielania dzierżawy: „Obecnie dzierżawcami mogą być koła łowieckie, a wyjątkowo, gdy żadne z kół nie jest zainteresowane dzierżawą – Polski Związek Łowiecki. W projekcie ustawy proponuje się, aby dzierżawić obwody łowieckie mogły oprócz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego również stowarzyszenia myśliwych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Stowarzyszenie będzie mogło dzierżawić obwód łowiecki, jeżeli co najmniej połowa jego członków zamieszkuje teren powiatu, w którego okręgu znajduje się większość obwodu łowieckiego, który ma zostać wydzierżawiony, jeżeli członkowie stowarzyszenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody oraz gdy jego członkowie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami. Wprowadzenie elementu konkurencyjności podczas wydzierżawiania obszarów łowieckich przyczyni się do poprawy efektywności działań dzierżawców i zarządców, wpłynie na ich aktywność i stopień zaangażowania w działalność łowiecką” – czytamy w uzasadnieniu.

Na dzierżawienie obwodów łowieckich miałby być wprowadzony tryb przetargowy. Czynsz dzierżawny miałby trafiać do sołectw i być traktowany jako rekompensata za szkody i utrudnienia.

Inaczej niż obecnie uregulowano utworzenie Funduszu Odszkodowawczego – przypomnijmy, jego funkcjonowanie planowane wcześniej od stycznia 2017 roku zostało odłożone na rok.

Więcej: Dlaczego nie ruszy Fundusz Odszkodowawczy i szacowanie szkód przez wojewodów?