Brak we wniosku o dopłaty bezpośrednie, wezwanie ARiMR do uzupełnienia i uzupełnienie wniosku po terminie, przypadającym zwykle 9 czerwca – taki schemat wydarzeń był możliwy do zmian przepisów w 2015 roku. Jak go dokończyć? Czy wniosek uzupełniony po 9 czerwca został złożony w terminie? ARiMR wydała wiele decyzji odmawiających przyznania dopłat, traktując wniosek jako uzupełniony po terminie.

Wiele takich spraw trafiło do sądów, rolnicy uzyskiwali wyroki uchylające decyzje ARiMR – sądy były zdania, że ważna jest data złożenia wniosku, a nie jego uzupełnienia w postaci usunięcia braków we wniosku. Ale jak wynika z odpowiedzi ministra Krzysztofa Jurgiela, wystosowanej na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uzupełniania wniosków, sprawa na tym się nie kończy.

Minister poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich:

"rozstrzygnięcia w sprawie wniosków, których braki zostały uzupełnione już po terminie, były już przedmiotem postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i obecnie są rozpatrywane przez Naczelny Sąd Administracyjny".

Które wyroki WSA zostały zaskarżone do NSA i jakie są losy tych postępowań i ich aktualny stan? Kiedy będą wyroki NSA? – zapytaliśmy więc w ministerstwie.

Z odpowiedzi wynika, że rozstrzygnięcia tego problemu nie można spodziewać się szybko:

„Z danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że na ostateczne decyzje Agencji w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich, w których odmówiono wszczęcia postępowania lub odmówiono przyznania płatności bezpośrednich z uwagi na uzupełnienie braków formalnych wniosków po dniu 9 czerwca 2014 r., rolnicy złożyli 86 skarg do sądów administracyjnych. W 54 przypadkach postępowania sądowo-administracyjne przed WSA w ww. zakresie zostały zakończone, w tym 9 prawomocnie, natomiast 32 sprawy są w toku. W 48 przypadkach zapadły wyroki uchylające rozstrzygnięcia Agencji, w tym 4 prawomocne. W 6 sprawach oddalono bądź odrzucono skargę, w tym 5 prawomocnie.

W 33 przypadkach Agencja wniosła skargi kasacyjne do NSA – wszystkie są w toku. (...)

Odnosząc się do pytania dotyczącego terminu rozpatrzenia ww. skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, należy wyjaśnić, że sposób organizacji pracy NSA, w tym kolejność i terminy rozpatrywania spraw określa regulamin wewnętrzny NSA”.

Tyle ministerstwo. Warto zauważyć, że większość wyroków przyznaje rolnikom rację w tym sporze i sądy uchylają decyzje agencji – ale na uprawomocnienie się większości wyroków trzeba jeszcze poczekać, wobec zaskarżenia ich do NSA przez ARiMR.

                

Podobał się artykuł? Podziel się!