Ten projekt roboczy ustawy Prawo łowieckie (jeszcze nieoficjalny, ale trafił już do izb rolniczych z prośbą o przedstawienie uwag do 30 czerwca)  ma spełnić wymogi wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie praw właścicieli.

Przypomnijmy, że 21 stycznia 2016 r. przestał obowiązywać kwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny zapis z art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego, jako upoważniający do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości.

Więcej: Ważne obwody czy raczej szkody łowieckie?

I wiele wskazuje na to, że sprawa będzie uregulowana. Stosowny projekt zapewne wkrótce trafi do konsultacji. A czy rolnicy będą zadowoleni?

Jak podano w uzasadnieniu projektu, TK nie zakwestionował ani przyjętego modelu gospodarki łowieckiej, ani wymagań co do obwodów łowieckich, ani możliwości objęcia nieruchomości obwodem łowieckim bez zgody jej właściciela.

Zatem to w zasadzie nie ulegnie zmianie. A co przewidziano?

W uzasadnieniu projektu podano:

„Projektowany art. 27 Prawa łowieckiego zapewnia właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych projektem uchwały prawo wnoszenia uwag do projektu uchwały, które powinny zostać rozpatrzone przez marszałka województwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrując uwagi dotyczące wyłączenia nieruchomości z obwodu, marszałek powinien wziąć pod uwagę szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo, w przypadku objęcia obwodem łowieckim, spowodują konieczność zaprzestania lub znacznego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. Przykładowo sytuacja taka może zaistnieć w odniesieniu do działalności rolniczej polegającej na hodowli zwierząt wrażliwych na czynniki zewnętrzne, w przypadku gdy hałas powstający podczas wykonywania polowania będzie miał wpływ na dobrostan tych zwierząt. Jednocześnie projektowana nowelizacja przyznaje sejmikowi województwa prawo do uwzględnienia uwag lub opinii, które nie zostały uwzględnione przez marszałka.