Trwają prace nad ustawą zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z ubezpieczeń społecznych w dwóch obszarach – w obszarze zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz w obszarze przepisów regulujących kwotę najniższego świadczenia emerytalno-rentowego.

Oba aspekty nowelizacji przepisów dotyczą też ubezpieczonych w KRUS.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych w Sejmie przez Marcina Zielenieckiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, w konsultacjach społecznych jest projekt ustawy, która znacząco zmieni sytuację osób otrzymujących niskie świadczenia. Otóż dotąd świadczenia były podwyższane o wskaźnik procentowy uwzględniający dwa parametry – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

- Można powiedzieć, że stosowanie tego wskaźnika procentowego powodowało, że świadczenia osób otrzymujących najniższe świadczenia emerytalno-rentowe rosły, wzrastały w sposób nieproporcjonalnie mniejszy do świadczeń, które były otrzymywane przez osoby pobierające te świadczenia na wyższym poziomie – mówił wiceminister.

Po zmianie przepisów najniższe świadczenie ma wynosić 1000 zł, a najmniejsza podwyżka – 10 zł.

- Projekt zakłada podwyższenie kwot najniższych świadczeń emerytalnych, jak również świadczeń rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z kwoty, o której wspominałem, czyli z kwoty 882,56 zł, do kwoty 1 tys. zł. Jest to znacząca podwyżka. Podobny mechanizm znajdzie zastosowanie do rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, z tym że ta podwyżka będzie relatywnie niższa. Będzie to podwyżka z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł. I podobna operacja znajdzie zastosowanie do kwoty rent socjalnych, która obecnie wynosi 741,35 zł i wzrośnie o blisko 100 zł do kwoty 840 zł.

Jak mówił wiceminister, w wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia ok. 800 tys. emerytów i rencistów pobierających świadczenia w systemie powszechnym, jak również świadczenia pobierane przez 350 tys. osób uprawnionych do świadczeń w systemie rolniczym. W wyniku tej operacji wzrosną wszystkie renty socjalne, te świadczenia na wyższym poziomie otrzyma około 285 tys. osób.