Czy grozi nam zwrot pieniędzy do unijnej kasy? Alokację z 2014 roku trzeba wydać w ciągu 3 lat.

W 2014 r. otrzymaliśmy do dyspozycji 1 569,5 mln euro. Tymczasem, jak informuje MRiRW, wg stanu na 31 lipca 2017 r. płatności ze środków EFRROW, pomniejszone o korekty i środki odzyskane, wynoszą ok. 1 051 mln euro.

Oddamy jedną trzecią tego, co otrzymaliśmy w 2014 roku?

Nie – uspokaja MRiRW i tłumaczy:

„Tempo dokonywania przez agencję płatniczą transferów środków na rzecz beneficjentów podlega ocenie ze strony Komisji Europejskiej zgodnie z tzw. zasadą N+3 (art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013). Zasada N+3 oznacza, że każdy z rocznych wkładów EFRROW w program rozwoju obszarów wiejskich powinien znaleźć pokrycie w wydatkach dokonanych do końca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy dany wkład. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, na potrzeby weryfikacji spełnienia zasady N+3, kwoty rocznych wkładów są pomniejszane o kwoty rezerwy wykonania, które będą rozliczane dopiero na zakończenie programu. Oznacza to np., że minimalny poziom wydatków ze środków EFRROW na koniec 2017 r., celem spełnienia zasady N+3 w odniesieniu do roku 2014, wynosi ok. 1 475,4 mln euro (a nie 1 569,5 mln euro). Jednocześnie zgodnie z przepisami unijnymi po stronie wydatków ujmowane są oprócz płatności dokonanych przez ARiMR także kwoty przekazanego przez KE prefinansowania (260,9 mln euro - EFRROW)”.

I właśnie te odliczenia pozwolą nam uniknąć konieczności zwrotu do unijnej kasy. Poza tym na koniec sierpnia bilans PROW wygląda nieco lepiej niż na koniec lipca. Uwzględniając to wszystko, do wydania mamy około 10 proc. alokacji z 2014 r.

„Do końca sierpnia br. kwota zrealizowanych przez ARiMR płatności (podlegających zadeklarowaniu do KE) ze środków EFRROW wyniosła ok. 1 078,9 mln euro – wylicza MRiRW. - Uwzględniając kwoty prefinansowania przekazanego przez KE otrzymujemy kwotę 1 339,8 mln euro. Tak więc wg stanu na koniec sierpnia br. poziom spełnienia zasady N+3 dla roku 2014 wynosi ok. 90,8% (1 339,8 mln euro/1475,4 mln euro). Prognozowane płatności na okres 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r. wynoszą ok. 360 mln euro. Oznacza to, że na koniec 2017 r. zasada N+3 w odniesieniu do 2014 roku powinna zostać spełniona z zapasem ponad 225 mln euro”.

Zauważmy, że – jak wynika z podawanych danych – w ciągu sierpnia wypłacono w ramach PROW ok. 28 mln euro.

Jeśli od września do końca roku na konta beneficjentów ma trafić 360 mln euro, oznacza to znaczne przyspieszenie wypłat z PROW. Chyba że zrezygnujemy z „zapasu”...

 

Podobał się artykuł? Podziel się!