W piątek opublikowane zostało rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na to działanie.

Pomoc finansowa będzie przyznawania rozwój: produkcji prosiąt lub mleka lub produkcji bydła mięsnego. Inwestycja ma być związana z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem jej skali, poprawą jej jakości lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. W wyniku takiej inwestycji w gospodarstwie powinien nastąpić wzrost liczby: loch do co najmniej 50, a krów mlecznych - co najmniej 25.

Inwestycja musi być uzasadniona ekonomicznie, ale nie może spowodować wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu. Ponadto ma się ona przyczynić do poprawy wyników gospodarstwa i zwiększenie jego rentowności (wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie co najmniej o 10 proc. w ciągu 5 lat w odniesieniu do roku złożenia wniosku).

O pomoc może ubiegać się rolnik, którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wsparcie przyznane będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; zakupu nowych maszyn, urządzeń wyposażenia do produkcji rolnej; zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Natomiast za unijne pieniądze nie będzie można kupić m.in. nieruchomości, używanych maszyn i urządzeń czy zwierząt.

Pomoc może być przyznana do wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a gdy o wsparcie wnioskuje młody rolnik lub wspólnie kilka osób - do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalnie na inwestycje w produkcję zwierzęcą będzie można otrzymać 900 tys. zł, młody rolnik i grupa rolników może liczyć na wsparcie rzędu 500 tys. zł, pozostali - na 200 tys. zł.

O kolejności pomocy zdecyduje liczba punktów. Będą one przyznawane m.in. na podstawie zwiększenia ilości sztuk w stadzie zwierząt, spełnienia celów ochrony środowiska. Dodatkowe punkty dostaną młodzi rolnicy oraz rolnik uczestniczący w unijnym systemie jakości.

Wnioski będą przyjmowały regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na modernizację gospodarstw rolnych przewidziano wydatki na poziomie 2,4 mld euro. Cały budżet PROW 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!