Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował w sejmowej KRiRW o przygotowaniu mechanizmu wsparcia dla gospodarstw ograniczających produkcję mleka. Ma on przekonać UE do wyrażenia zgody na notyfikację przedstawionego przez  nasz rząd programu pomocy polegającego na umorzeniu w całości albo w części opłat za przekroczenie kwot mlecznych.

Więcej: Czy zdążymy z notyfikacją możliwości umorzenia kar za nadprodukcję mleka?

Poprosiliśmy w MRiRW o szczegóły. Poinformowano o możliwościach, jakie państwom stwarzają przepisy unijne. I tak:

„Z uwagi na przedłużający się kryzys na rynku mleka i przetworów mlecznych wynikający ze wzrostu produkcji mleka przy spowolnionym popycie światowym, Komisja Europejska w dniu 11 kwietnia 2016 r. przyjęła rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/559 zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 96 z 12.04.2016, str. 20).

Na podstawie cytowanego rozporządzenia  zezwolono uznanym organizacjom producentów, ich zrzeszeniom i uznanym organizacjom międzybranżowym w sektorze mleka i przetworów mlecznych na zawieranie dobrowolnych porozumień w zakresie planowania wielkości produkcji w okresie 6 miesięcy 2016 r., tj. od dnia 13 kwietnia do dnia 13 października 2016 r.  Jednocześnie, mając na uwadze, że w sektorze mleka i przetworów mlecznych zasadniczo występują struktury spółdzielcze, na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/558 z dnia 11 kwietnia 2016 r. rozszerzono zakres stosowania rozporządzenia 2016/559 na spółdzielnie i organizacje innego typu, które zostały utworzone przez producentów mleka.

Ponadto, Komisja Europejska przedstawiła informacje na temat środków związanych z pomocą państwa, w tym w zakresie dostępu do tymczasowych programów finansowania ocenianych bezpośrednio na podstawie przepisów traktatowych dotyczących pomocy państwa (art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu) i wiążących się z zamrożeniem lub zmniejszeniem produkcji (tj. program pomocy państwa dla ww. rolników w wysokości do 15 tys. euro rocznie na gospodarstwo w postaci dotacji, pożyczki lub gwarancji, na podstawie powiadomienia zgodnie z cytowanym przepisem).”