Przybliża się możliwość oszacowania stawek dopłat, jakie rolnicy otrzymają za 2015 rok.
ARiMR udostępniła dane dotyczące wniosków o dopłaty składanych przez rolników w tym roku.

Zestawiliśmy je z szacunkami zawartymi w ocenie skutków regulacji do ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Czy potwierdzają się wcześniejsze założenia? Wszystko w tabeli znajdującej się pod fotografią. W kilku pozycjach widać, że zainteresowanie rolników określonym rodzajem produkcji jest większe, niż spodziewane – i tam można spodziewać się niższych stawek (np. bydło, wysokobiałkowe, ziemniaki). Z kolei w kilku miejscach zainteresowanie było mniejsze – i ci producenci, którzy skierowali się w stronę tych rodzajów produkcji, mogą zyskać ( np. płatność dodatkowa, dla młodych rolników, krowy, owce, kozy).

Czy tak będzie? Pamiętajmy, że to wszystko szacunki, a ARiMR zastrzega, że dane nie są ostateczne i trwa ich weryfikacja. To, ile państwo członkowskie może przeznaczyć z przysługującej mu koperty na dany rodzaj płatności określa unijne rozporządzenie 1307/2013.

Pozostaje jeszcze kwestia wysokości kursu euro. W tym roku po raz pierwszy nie musi to być kurs z ostatniego dnia września – unijne przepisy dopuszczają możliwość zastosowania kursu z całego września. Czy tak będzie w Polsce?

Odpowiedź ARiMR na to pytanie jest iście salomonowa: „Stawki płatności, zgodnie z art. 20 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, są określane corocznie w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego ds. rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Zgodnie z art. 106 rozporządzenia 1306/2013 kurs Euro ustalany jest na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez EBC przed dniem 1 października danego roku albo średniej kursów walutowych ustalonych przez EBC podczas miesiąca przed dniem 1 października roku składania wniosków. Jeżeli państwo członkowskie wybierze opcję ustalania średniego kursu, ten kurs publikowany jest do dnia 1 grudnia roku składania wniosków. Zgodnie z w/w przepisami ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będzie on publikowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.”

Podobał się artykuł? Podziel się!