Poseł Jan Łopata z PSL zadał dziś w Sejmie pytanie w sprawie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Kończy się ochrona polskiej ziemi przed kupowaniem jej przez cudzoziemców – przypomniał. Wejście w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego opóźnia się, a brak konsultacji zapowiadanej nowej ustawy budzi niepokój na wsi – mówił poseł. Tymczasem w projekcie nowelizacji zapowiadana jest nacjonalizacja ziemi – agencja będzie mogła kupić ją w każdym momencie, rolnik nie będzie mógł testamentem przekazać ziemi. Czy święte prawo własności będzie naruszone? Czy staje się tylko prawem dożywocia? – pytał poseł.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki potwierdził fakt prac nad projektem ustawy zmieniającej zasady sprzedaży ziemi – i poinformował, że obecnie projekt jest już po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, wczoraj został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Projekt wprowadza szereg zmian w obowiązujących ustawach. Wstrzymana ma być na 5 lat sprzedaż ziemi przez ANR. Wszystkie zmiany mają służyć urzeczywistnieniu zapisu z art. 23 Konstytucji, stwierdzającego, że „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne” – jednak bez naruszenia innych praw i gwarancji konstytucyjnych. Podobne rozwiązania, a nawet bardziej restrykcyjne od tych proponowanych w nowelizacji, są już wprowadzone w innych krajach UE – mówił wiceminister.

Odnośnie dziedziczenia – nie mamy do czynienia z nacjonalizacją, projekt nie zawiera żadnych zapisów, które można uznać za naruszenie prawa dziedziczenia – podkreślił Jacek Bogucki.

– W projektowanej ustawie nie mamy do czynienia z żadną nacjonalizacją – mówił wiceminister. – Przepisy tej ustawy przewidują tylko, że ANR będą przysługiwać uprawnienia, które już obecnie posiada na podstawie obowiązującej  od 2003 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – tj. prawo pierwokupu oraz prawo nabycia nieruchomości rolnych. Przewidziany w projekcie ustawy warunek, że nabywcą nieruchomości rolnych może być wyłącznie rolnik indywidualny nie będzie dotyczyć nabycia nieruchomości w  wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego. Z uwagi na powyższe, prawo dziedziczenia nie ulega w żadnym wypadku ograniczeniu. Co więcej: do osób, które nabyły nieruchomość w wyniku dziedziczenia czy też zapisu windykacyjnego nie będzie miał zastosowania obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabytej nieruchomości przez co najmniej okres 10 lat.