Zwrócił się do nas rolnik, któremu komornik zajął pieniądze przekazane w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.
Czy komornikowi wolno dokonać egzekucji z tych pieniędzy? Jakie przepisy mają tu zastosowanie? – zapytaliśmy w Agencji Rynku Rolnego.
ARR wyjaśnia:
„Tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych wypłacana na podstawie rozporządzenia RM w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 141) stanowi pomoc określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającym tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25) i jest pomocą pochodzącą z budżetu UE.

Zasadniczo zajęcie przez komornika rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Zgodnie z tym obowiązującym od 8 kwietnia 2014r. przepisem, egzekucji nie podlegają środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tzn. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Przepis art. 831 § 2 k.p.c. stanowi, że w przypadkach, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 1–2a i 7 k.p.c., nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Tym bardziej należy uznać za wyłączone spod egzekucji te środki po ich wypłacie na rachunek bankowy dłużnika, a przed ich spożytkowaniem przez dłużnika w ramach realizacji projektu.