Zmiany, o których będzie mowa, wynikają z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych w zakresie przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. We wspomnianym rozporządzeniu została zawarta regulacja, zgodnie z którą każda dostawa produktów rolnych, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej (a więc takiej, która trafia bezpośrednio do rąk konsumenta) przez producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje takich producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy, wymaga pisemnej umowy. Regulacja ta została wprowadzona do ustawy o Agencji Rynku Rolnego z dniem 10 lipca 2015 r. (1)

PRZYCZYNA DOKONANYCH ZMIAN

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy wprowadzającej powyższe zmiany wskazywano, że ideą przewodnią takich zmian jest dążenie do poprawy sytuacji rolników, tak aby mogli w lepszy sposób planować produkcję i dostosowywać ją do zapotrzebowania na rynku. Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy wprowadzanie zestandaryzowanych pisemnych umów producentów rolnych z przetwórcami z określoną w umowie wynegocjowaną ceną pozwoli na tworzenie przewidywalnych biznesplanów, lepsze prowadzenie i rozwój gospodarstw rolnych. Poza tym w kontekście tych zmian wskazuje się, że rolnicy zabezpieczeni umowami będą pewniejszymi i wiarygodniejszymi kontrahentami dla wielu podmiotów gospodarczych czy też chociażby dla banków w razie kredytowania ich działalności.

NOWE WYMOGI UMOWNE

Generalnie należy wskazać, że zmiany, o których mowa dotyczą wszelkich umów, których przedmiotem jest dostawa produktów rolnych czyli umów sprzedaży, dostawy czy też umów kontraktacji (2).

Odnosząc się do wprowadzonych wymogów ustawy w pierwszej kolejności należy wskazać, iż wszystkie umowy obowiązkowo mają być zawierane w formie pisemnej, co oznacza, że na umowie muszą znaleźć się własnoręczne podpisy obu stron umowy. Warto tu wskazać, że wymogu formy pisemnej nie spełnia np. umowa przesłana faksem, ponieważ wtedy mamy do czynienia z kopią podpisu, który nie jest własnoręczny.