To jedna ze zmian, wprowadzanych w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, stanowiącym część "Konstytucji biznesu", przygotowanej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Zaproponowano w nim zmianę w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579), polegającą   na tym, że informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma określić, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego - wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze prawidłowe obliczenie podatku.

Natomiast minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, też w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje i deklaracje, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach i deklaracjach, oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Przestaną obowiązywać dotychczasowe przepisy, pozwalające radzie gminy określać wzory formularzy oraz warunki i tryb składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!