Ponadto wynajmując pokoje dla wypoczywających nie musimy być właścicielami gospodarstwa rolnego. Jak wynika z orzeczenia Sądu Administracyjnego zwolniona z podatku będzie nawet osoba, która dzierżawi bądź wynajmuje pomieszczenia mieszkalne w gospodarstwie agroturystycznym.

Ponadto, aby móc skorzystać ze zwolnienia należy wynajmować pomieszczenia w gospodarstwie rolnym. Według ustawy działalnością rolniczą  jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1) miesiąc – w przypadku roślin,
2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub
kaczek,
3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
– licząc od dnia nabycia.

Podobał się artykuł? Podziel się!