AWRSP przyjęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa mienie 132 zlikwidowanych przedsiębiorstw hodowlanych. Łączna powierzchnia gruntów użytkowanych przez przejęte przedsiębiorstwa państwowe wynosiła 323,4 tys. hektarów.

Od końca 1992 r. do 1996 r. trwało tworzenie spółek – powstało 107 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

O następnych latach ANR tak opowiada: „W latach 1996–2014 w grupie spółek hodowlanych następowały dalsze zmiany restrukturyzacyjne dokonywane na podstawie zatwierdzonych przez MRiGŻ i później przez MRiRW programach hodowlanych i restrukturyzacyjnych. Zmiany organizacyjne i kapitałowe spółek polegały na prywatyzacji ścieżką kapitałową i majątkową, a także na łączeniu spółek.”

Wynik? Obecnie ANR wykonuje prawa z udziałów w 43 spółkach hodowli roślin (tych jest 8) i hodowli zwierząt (35), w tym:

             spółki hodowli zwierząt gospodarskich                 – 20,

             spółki hodowli koni i stada ogierów                       – 15.

Celem działania spółek ANR jest kreowanie postępu, którego rolę ANR docenia: „W rozwoju nowoczesnego rolnictwa coraz większą rolę odgrywa postęp biologiczny, który jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałujący na wzrost efektywności ekonomicznej rolnictwa, zarówno z punktu widzenia ilości jak i jakości produktów rolnych. W Polsce główną rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego odgrywają spółki ANR, które dysponują cennym materiałem genetycznym roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Stanowi on bazę tego postępu, który w postaci nowych odmian roślin oraz kolejnych pokoleń zwierząt hodowlanych jest dostępny dla krajowego rolnictwa.”

Jak relacjonuje ANR, spółki hodowlane w roku sprawozdawczym 2013 dysponowały gruntami (własne – aport oraz dzierżawione od ANR) o łącznym areale 113 691,1 ha, z tego grunty własne wyniosły 4 419, 2ha, a grunty dzierżawione – 109 271,9  ha, oraz  zatrudniały (w ujęciu średniorocznym) 4705 pracowników. Spółki prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich (20 spółek) gospodarowały na areale 55 935,7495 ha i zatrudniały 1958 pracowników, a Stadniny Koni i Stada Ogierów (15 spółek) dysponowały powierzchnią równą 28 347,0390 ha i zatrudniały 989 pracowników, natomiast spółki hodowli roślin uprawnych (8 spółek) użytkowały łącznie 29 408,3477 ha gruntów i zatrudniały 1758 pracowników.

Łączny majątek spółek w których Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło sprawozdanie finansowe za 2013 rok (41 podmiotów na 43 spółki), wyniósł 1 860 675 447,63 zł, z tego majątek trwały zamknął się kwotą 1 138 913 720,60 zł, a majątek obrotowy 721 761 727,03 zł. Natomiast łączny wynik finansowy netto wygenerowany przez te podmioty zamknął się kwotą 90 129 401,92 zł  zysku.

Zgodnie z zapowiedziami ANR, 11 spośród tych spółek ma wkrótce trafić do prywatyzacji. Podobał się artykuł? Podziel się!