W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2007, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych w ciągu roku emerytur i rent, a następnie – w wyznaczonym przez ustawę podatkową terminie, tj. do końca lutego, po upływie każdego roku podatkowego - sporządzają i przekazują emerytowi/renciście, stosowny formularz PIT.

Zatem, w terminie do dnia 29 lutego 2008 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

KRUS przekaże również dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT, w tym samym terminie, co do emeryta/rencisty, do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozlicza podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawia formularz PIT-40A.

Jeżeli poza emeryturą lub rentą wypłacaną z KRUS emeryt/rencista nie osiągał w 2007 r. innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), podatnik ten nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie w takim przypadku podatkiem należnym emeryta (rencisty) za rok 2007.

Uwaga!
Zgodnie z art. 27f w powiązaniu z art. 34 ust. 9 pkt 6 wyżej powołanej ustawy, emeryci i renciści, którzy w roku podatkowym 2007 wychowywali własne lub przysposobione dzieci:

a) małoletnie,
b) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
c) które nie ukończyły 25 lat uczące się w szkołach określonych w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, i które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów innych niż: wolnych od podatku, renty rodzinnej lub dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2007 r. dochód ten wyniósł 3.015 zł),

mogą wystąpić do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS o uwzględnienie ulgi z tytułu wychowywania takich dzieci w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (na PIT-40A). KRUS uwzględni powyższą ulgę pod warunkiem, że emeryt lub rencista złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2008 r. Wzór oświadczenia do wydrukowania i wypełnienia poniżej na stronie, a ponadto można go uzyskać we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS.

Kwota do ew. odliczenia jest iloczynem kwoty 1145,08 zł i liczby wychowywanych dzieci, o których mowa wyżej. Kwota ta dotyczy obojga rodziców i może być odliczona w całości od podatku jednego z rodziców lub w częściach od podatku obojga rodziców (w zależności od złożonego oświadczenia/złożonych oświadczeń). Kasa podkreśla, że w praktyce kwota faktycznie zastosowanej ulgi przez KRUS (poz. 43 PIT-40A) może być niższa niż podana przez emeryta/rencistę w oświadczeniu. Organ rentowy nie może bowiem odliczyć więcej niż wynosi kwota podatku, od którego dokonywane jest odliczenie (tj. podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej, pomniejszonego o pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie powiększonego o zwróconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne).

Podatek dochodowy emeryta/rencisty nie zostanie rozliczony przez KRUS z „urzędu”, gdy:

ta sama jednostka organizacyjna KRUS nie wypłacała emerytury/renty przez cały rok podatkowy (od stycznia do grudnia 2007),
realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, (chyba że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w danym roku podatkowym).
Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, KRUS nie obliczy podatku dochodowego, tylko przekaże emerytowi (renciście) formularz PIT-11A i wówczas emeryt lub rencista musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w wyznaczonym przez ustawę podatkową terminie tj. do 30 kwietnia 2008 roku.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym. Jeżeli emeryt (rencista) stwierdzi, że korzystniejsze będzie dla niego rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), skorzystanie z ulg podatkowych określonych w ustawie podatkowej (odliczenia od dochodu i od podatku), w tym m.in. w terminie do dnia 10 stycznia 2008r, nie złoży w KRUS oświadczenia w celu skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, bądź chce przekazać 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego - sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT- 37) we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do 30 kwietnia 2008 roku.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu nie przekroczył 2007 r. kwoty 3015 zł.

Źródło: KRUS

Podobał się artykuł? Podziel się!