Mimo, że od 2002 r. normy szacunkowe są corocznie waloryzowane, to w dalszym ciągu nie odzwierciedlają faktycznych dochodów uzyskiwanych z tych rodzajów produkcji. Nie uwzględniają wprowadzanych systematycznie nowych technologii upraw, chowu i hodowli, i w konsekwencji nie odzwierciedlają rzeczywistych przychodów  ani kosztów produkcji – taka jest konkluzja raportu „Preferencje podatkowe w Polsce 2011”, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

W latach 1992-2010 normy szacunkowe dochodu wzrosły średnio o 38 proc., co jest wynikiem waloryzacji dokonywanej od 2002 r. Natomiast wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w okresie od 1991 r. do 2009 r., stanowiący iloczyn wskaźników, które nie były wykorzystane do zmiany norm szacunkowych dochodu na lata 1993-2001 oraz mających zastosowanie do określenia norm na lata 2002-2010 wyniósł 762,23 proc., co oznacza wzrost cen w tym okresie o 662,23 proc.

Według danych z lat 2000-2010 liczba podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wahała się między 39 tys. a 31 tys. Najwięcej podatników korzystało z tej formy opodatkowania w 2004 r. tj. ok. 40 tys. Od tego roku zaobserwowano stopniowy spadek liczby podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Z kolei dochód podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej w latach 2000- 2010, określony wg norm szacunkowych i na podstawie ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów), wzrastał z ok. 160 mln zł w 2000 r. do ok. 330 mln. zł. W 2010 r. Natomiast szacowana kwota podatku (dochód, w przypadku opodatkowania według skali jest łączony z dochodami uzyskanymi z innych źródeł) od dochodu, przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, z działów specjalnych produkcji rolnej wzrastała od ok. 30 mln zł w 2000 r. do ok. 60 mln zł w 2010 r. Analiza danych za 2010 r. wskazuje, że z ogólnej liczby 31 205 podatników, dochód do opodatkowania w 99,13 proc., tj. u 30 934 osób ustalany był na podstawie norm szacunkowych dochodu, natomiast 0,87  proc. ogólnej liczby podatników, tj. 271 osób ustalało dochód do opodatkowania na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych.