Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2012, którego dysponentem był minister rolnictwa i rozwoju wsi, przedstawił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Kazimierz Plocke.

Największa część tego budżetu to Część 32 – Rolnictwo. W pozycji dochody zaplanowano 27.226 tys. zł, co zostało zrealizowane w kwocie 35.400 tys. zł, tj. o 30 proc. powyżej planowanej kwoty.

- Uzyskane dochody wynikają głównie z opłat związanych z rejestracją środków ochrony roślin i substancji aktywnych, wpłat za dokonanie oceny czystości tożsamości odmianowej, opłat za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej, opłat za badania laboratoryjne dokonywane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa i zwrotu z Komisji Europejskiej za bilety lotnicze – wyliczał wiceminister.

Zwiększono również wydatki: zaplanowane w ustawie budżetowej na 2012 rok w kwocie 779.200 tys. zł zostały zwiększone do kwoty 861.000 tys. zł.

- Zwiększenie wydatków zostało wykonane decyzjami ministra finansów z rezerw celowych – poinformował wiceminister. - W tej części budżetowej finansowano jednostki budżetowe oraz, w formie dotacji przedmiotowych, następujące zadania: postęp biologiczny w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, rolnictwo ekologiczne i ochrona roślin, oraz dotacji celowych na realizację dziewięciu programów wieloletnich. Niepełne wykorzystanie na poziomie 98 proc. było podyktowane głównie niewykorzystaniem w całości zaplanowanych środków na ochronę roślin, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i programy wieloletnie.

Jak mówił wiceminister Kazimierz Plocke, w  tej części minister rolnictwa i rozwoju wsi dysponował także dotacjami podmiotowymi i celowymi.

- Dotacje wykorzystano w łącznej kwocie 14.900 tys. zł, w tym: dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jako agencji wykonawczej, kwota 9391 tys. zł, dla instytucji kultury na realizację podstawowych zadań, tj. dla Centralnej Biblioteki Rolniczej – 4065 tys. zł, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 1250 tys. zł, muzeum w Łowiczu – 35 tys. zł, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 95 tys. zł i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – 160 tys. zł.