Jak informuje Agra Europe, ankietowano ponad 780 właścicieli gospodarstw w sześciu krajach Unii, w których znajduje się ponad połowa unijnych użytków rolnych – Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i w Polsce.

Najmniej, czyli 28 proc. rolników zamierza inwestować we Włoszech, a najwięcej we Francji (67 proc.) i w Niemczech (76 proc.). Najczęściej inwestycje planują rolnicy gospodarujący na gruntach ornych (65 proc. badanych posiadaczy gruntów ornych).

Kolejne miejsce zajmują rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej (54 proc. farmerów zajmujących się produkcją zwierzęcą), gospodarujący na użytkach trwałych (49 proc.) i prowadzący produkcję mieszaną (56 proc.).

Najczęściej rolnicy zamierzali inwestować w maszyny i wyposażenie (40 proc. badanych), nieco mniej w kupno ziemi (21 proc.), budynków (20 proc.) lub w szkolenia (16 proc.).

W większości wypadków rolnicy zamierzali na inwestycje przeznaczyć własne środki, a nie polegać na pożyczkach czy subsydiach.

Spośród rolników, którzy nie zamierzali inwestować, 43,5 proc., jako powód podało niepewność co do zwrotu poniesionych kosztów, a nie brak środków.

25 proc. badanych rolników w latach 2008-12 przynajmniej raz występowało o wsparcie w celu rozwijania produkcji, najczęściej dzięki zakupowi nowych maszyn lub wyposażenia. Podania te były w 89 proc. rozpatrzone pozytywnie. 

Podobał się artykuł? Podziel się!