Pierwsze miejsce w Rankingu 300 zajęło PR-P Rychlik z województwa lubuskiego. Firma gospodaruje na 951 hektarach i zatrudnia 11 osób. W badanym roku wygenerowała przychód ogółem w wysokości 6,2 mln zł.
Kolejne miejsca od 2 do 5 zajęły: Agro Wabcz z województwa kujawsko - pomorskiego, GR Derczewo z zachodniopomorskiego, PRU Romarol Steblów z opolskiego i Agro-Tenos Głuchów z lubuskiego.

Wskaźniki rentowności z działalności gospodarczej w tych spółkach wahały się od 36 do 47 procent. Miara syntetyczna, która w ostateczności określała miejsce przedsiębiorstwa w rankingu głównym, powstała z czterech wskaźników cząstkowych: rentowności sprzedaży, tworzenia wartości dla właścicieli, wartości dodanej i generowania gotówki operacyjnej. Wskaźnik rentowności gospodarczej jest jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników pokazujących sytuację gospodarstw towarowych. W Rankingu 300 na uwagę zasługuje pozycja dzierżawców gruntów rolnych. Przez konieczność płacenia czynszu, a więc z racji ponoszonego stałego obciążenia, mają oni wbudowany bardzo silny mechanizm proefektywnościowy.
- Chociaż dzierżawcy nie osiągali zbyt wysokiego wskaźnika wartości dodanej, to ich dokonania zasługują z pewnością na duże uznanie, gdyż od lat nie sprzyja im polityka rolna - powiedział prof. Jacek Kulawik. - Trzeba też dodać, że dzierżawcy gruntów rolnych, jako jedyna grupa mieli dodatnią rentowność sprzedaży, a więc mogli obejść się bez subsydiów - dodał Kulawik.

Ranking zwraca uwagę na formę zagospodarowania mienia. Określona ona została na podstawie stanu prawnego, który reguluje użytkowanie majątku skarbu państwa. Zgodnie z tym wyróżniono jednoosobowe spółki Agencji Nieruchomości Rolnych, dzierżawy przez spółki pracownicze, dzierżawy przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa zakupione od Agencji, mieszane, w których część ziemi już wykupiono oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne.