W 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim globalna produkcja rolnicza obniżyła się o 0,4 proc.. Spadek produkcji globalnej był wynikiem zmniejszenia produkcji zwierzęcej o 1,4 proc., przy jednoczesnym niewielkim wzroście produkcji roślinnej o 0,5 proc.

A co wpływało na koniunkturę?

W 2012 r. koniunkturę w rolnictwie kształtowały m.in. następujące czynniki:

• Ceny ziarna na rynku krajowym, podobnie jak na rykach światowych, kształtowały się nadal na bardzo wysokim poziomie. Dynamika wzrostu cen zbóż była znacznie niższa niż przed rokiem. Przeciętna cena pszenicy (89,34 zł/dt), wzrosła w skali roku o 9,0 proc. (w 2011 r. o 37,0 proc.). Po bardzo wysokim wzroście cen żyta w 2011 r. (o 76,3 proc.), przeciętna cena tego ziarna w 2012 r. kształtowała się na poziomie sprzed roku (74,23 zł/dt). W obrocie targowiskowym cena pszenicy (94,65 zł/dt) i żyta (80,85 zł/dt) była odpowiednio o 0,9 proc. niższa i o 2,6 proc. wyższa niż przed rokiem (w 2011 r. wzrost cen wynosił stosownie 47,1 proc. i 62,2 proc.).

• Ceny ziemniaków wykazywały tendencję spadkową. Pomimo okresowego wzrostu notowanego w IV kwartale 2012 r. przeciętna cena 1 dt ziemniaków jadalnych w skupie i na targowiskach była niższa niż w 2011 r. odpowiednio o 9,3 proc. i o 44,7 proc..

• Ceny żywca wieprzowego wykazywały tendencję rosnącą. Wzrost cen spowodowany był przede wszystkim ograniczeniem krajowej podaży żywca (o 11,1 proc.) na skutek dalszej redukcji pogłowia trzody wynikającej z bardzo niskiej opłacalności tuczu. Przeciętnie w 2012 r. za 1 kg żywca płacono w skupie 5,40 zł, a na targowiskach 5,35 zł, tj. odpowiednio o 19,5 proc. i o 15,6 proc. więcej niż przed rokiem (w 2011 r. wzrost cen wynosił stosownie 16,3 proc. i 20,9 proc.). Przy rosnących cenach żywca, wysoki poziom cen zbóż i pasz uniemożliwiał poprawę rentowności tuczu trzody chlewnej. Relacje cenowe trzody i żyta kształtowały się poniżej granicy opłacalności, co wpłynęło na dalsze pogłębienie tendencji spadkowych w pogłowiu świń.