Rolnik ryczałtowy nie ma statusu podatnika, fakturę dokumentującą nabycie produktów lub usług rolnych wystawia nabywający te produkty lub usługi podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń o statusie rolnika ryczałtowego, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
Nasze prawo rozróżnia dwie grupy rolników: rolników ryczałtowych, korzystających w zakresie dostawy produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych ze zwolnienia podatku VAT (nie płacą go) oraz rolników, którzy, rozliczają się na zasadach ogólnych (prowadzą księgi rachunkowe).

Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług (DZ.U. 226 poz. 1476, ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), wybrane pozycje:

Rośliny inne niż wieloletnie z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego.
Owoce ziarnkowe i pestkowe.
Pozostałe owoce nigdzie nie sklasyfikowane.
Rośliny żywe.
Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem m.in. skór surowych świńskich poubojowych.

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni.
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

Podobał się artykuł? Podziel się!