Główny Urząd Statystyczny informuje, iż wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,8 (wzrost cen o 3,8  proc.).

Podany wskaźnik służy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do określenia – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa – zmiany norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej do ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Podobał się artykuł? Podziel się!