Zapytaliśmy w MRiRW, jaka jest możliwość skierowania na unijne rynki nadwyżek owoców i warzyw, jakie obecnie mamy. I z odpowiedzi ministerstwa nie wynika, abyśmy szukali rynków zbytu w UE.

„W odniesieniu do pytania na temat możliwości skierowania nadwyżek owoców i warzyw na unijne rynki, uprzejmie informujemy, że w związku z restrykcjami w handlu stosowanymi przez Federację Rosyjską dot. zakazu importu szeregu towarów rolno-spożywczych m.in. ze wszystkich krajów członkowskich UE, MRiRW podjęło niezwłocznie intensywne działania, celem wsparcia polskich producentów i eksporterów w znalezieniu nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolnych, które nie mogą być obecnie wysłane na rynek rosyjski.

W dniu 5 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z prośbą o bardzo pilne uzyskanie z polskich placówek dyplomatycznych informacji nt. możliwości sprzedaży polskich owoców i warzyw objętych rosyjskim zakazem z 1 sierpnia br. W związku z faktem wprowadzenia przez FR zakazu importu wielu towarów rolno-spożywczych z całej UE, placówki zostały poproszone o zbadanie możliwości zbytu na rynkach zagranicznych towarów, objętych nowymi rosyjskimi sankcjami. Ponadto, MG zwróciło się do Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w wielu krajach o rozważenie możliwości korekty planów promocji i ich uzupełnienie o odpowiednie przedsięwzięcia promujące wyroby polskiego przemysłu spożywczego (w ramach posiadanych środków), a także o zintensyfikowanie działań promujących polską żywność przy formułowaniu planów promocji na 2015 r.

Ponadto, Agencja Rynku Rolnego opracowała wykaz firm polskiego sektora rolno spożywczego, zainteresowanych eksportem na rynki krajów trzecich (wraz z konkretną ich ofertą i danymi kontaktowymi). Został on następnie przekazany polskim placówkom dyplomatycznym, celem rozpowszechnienia wśród przedsiębiorców w krajach rezydowania.”

Jednocześnie ministerstwo zapewnia o własnej aktywności dyplomatycznej – skierowanej nadal na Wschód:

„Należy też zwrócić uwagę, że trwają zintensyfikowane działania dyplomatyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia możliwości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, a zwłaszcza owoców i warzyw. Dotychczas odbyły się m.in. spotkania z ambasadorami Republiki Białorusi, Kazachstanu i Islamskiej Republiki Iranu w Polsce. Omówiono możliwości zintensyfikowania dostaw polskich produktów rolno-spożywczych na te rynki. Tematyka ta została również poruszona przy okazji spotkania z obejmującym urząd ambasadora w Indiach Panem Tomaszem Łukaszukiem.