W 2011 r. wskaźnik spłacalności należności bieżących, z tytułu czynszu dzierżawnego, sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych środków trwałych i majątku obrotowego wyniósł ogółem 96,3 proc. i w porównaniu z 2010 r. był niższy o 1,3 punktu procentowego.

Zaległe należności na koniec 2011 r. wyniosły 1.295.526,0 tys. zł i w porównaniu z 2010 r. wzrosły o 7,9 proc. W większości należności te dotyczyły niespłaconych kwot z tytułu umów dzierżawy i sprzedaży mienia oraz sprzedaży ruchomych środków trwałych i majątku obrotowego (1.046.063 tys. zł), a także z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości (83.208 tys. zł).

Zaległości wymagalne z tytułu umów dzierżawy i sprzedaży mienia oraz sprzedaży ruchomych środków trwałych i majątku obrotowego na koniec 2011 r. wyniosły 1.046.063 tys. zł i w porównaniu z 2010 r. były wyższe o 1,7proc. (tj. o 17.923 tys. zł). Zdaniem NIK, na zwiększenie stanu zaległych należności, poza wyżej wymienionym przeszacowaniem, miał wpływ spadek wskaźnika spłacalności należności z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia z 8,4 proc. do 6,3 proc.

Należności wymagalne z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu WRSP wynosiły na koniec 2011 r. 83.208 tys. zł i były wyższe o 17,7 proc. (tj. o 12.491 tys. zł) w porównaniu z 2010 r. Dłużnicy Agencji uregulowali ogółem 6.062 tys. zł, tj. 7,3 proc. należności wymagalnych z tytułu bezumownego użytkowania. W porównaniu z 2010 r., wskaźnik spłaty należności wzrósł o 2,7 punktu procentowego.

Agencja Nieruchomości Rolnych podejmowała działania mające na celu wyegzekwowanie tych należności, tj. między innymi poprzez wzywanie dłużników do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. NIK oceniła je pozytywnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!