W 2011 r. wskaźnik spłacalności należności bieżących, z tytułu czynszu dzierżawnego, sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych środków trwałych i majątku obrotowego wyniósł ogółem 96,3 proc. i w porównaniu z 2010 r. był niższy o 1,3 punktu procentowego.

Zaległe należności na koniec 2011 r. wyniosły 1.295.526,0 tys. zł i w porównaniu z 2010 r. wzrosły o 7,9 proc. W większości należności te dotyczyły niespłaconych kwot z tytułu umów dzierżawy i sprzedaży mienia oraz sprzedaży ruchomych środków trwałych i majątku obrotowego (1.046.063 tys. zł), a także z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości (83.208 tys. zł).

Zaległości wymagalne z tytułu umów dzierżawy i sprzedaży mienia oraz sprzedaży ruchomych środków trwałych i majątku obrotowego na koniec 2011 r. wyniosły 1.046.063 tys. zł i w porównaniu z 2010 r. były wyższe o 1,7proc. (tj. o 17.923 tys. zł). Zdaniem NIK, na zwiększenie stanu zaległych należności, poza wyżej wymienionym przeszacowaniem, miał wpływ spadek wskaźnika spłacalności należności z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia z 8,4 proc. do 6,3 proc.

Należności wymagalne z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu WRSP wynosiły na koniec 2011 r. 83.208 tys. zł i były wyższe o 17,7 proc. (tj. o 12.491 tys. zł) w porównaniu z 2010 r. Dłużnicy Agencji uregulowali ogółem 6.062 tys. zł, tj. 7,3 proc. należności wymagalnych z tytułu bezumownego użytkowania. W porównaniu z 2010 r., wskaźnik spłaty należności wzrósł o 2,7 punktu procentowego.

Agencja Nieruchomości Rolnych podejmowała działania mające na celu wyegzekwowanie tych należności, tj. między innymi poprzez wzywanie dłużników do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. NIK oceniła je pozytywnie.