5 lutego 2011 r. weszła w życie ustawa o rezerwach strategicznych.

Kluczowym elementem systemu miał być Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2013-2017, określający zasady tworzenia tych rezerw, w tym ich asortyment i ilość. Program ten nie został jednak przyjęty przez Radę Ministrów, ponieważ Minister Finansów zakwestionował poziom finansowania rezerw z budżetu państwa w wysokości proponowanej przez Ministra Gospodarki. Jednocześnie szef resortu finansów - pomimo próśb Ministra Gospodarki - nie określił akceptowalnego poziomu finansowania Programu, co znacznie utrudniało pokrycie kosztów rezerw strategicznych – stwierdziła NIK. Z uwagi na brak zatwierdzonego Programu, a tym samym brak ustalonego poziomu finansowania rezerw strategicznych, Minister Gospodarki nie mógł podejmować decyzji o tworzeniu rezerw. Decyzje w tym zakresie podejmowane były wyłącznie poza Programem. Oznacza to, że ustawa o rezerwach strategicznych nie jest w pełni realizowana od jej momentu wejścia w życie w 2011 r. – podaje NIK.

Rezerwy strategiczne stanowią różnego rodzaju artykuły niezbędne w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP.

Rezerwy strategiczne stanowią m.in. surowce, urządzenia, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby weterynaryjne oraz substancje czynne (do wytworzenia produktu leczniczego), a także produkty biobójcze.

Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze, które były istotne dla dokonania ocen kontrolowanej działalności.

Na Agencji Rezerw Materiałowych, podległej ministrowi gospodarki, spoczywa obowiązek zakupu asortymentu i przechowywania rezerw. Źródłem przychodów Agencji są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa oraz środki uzyskiwane ze sprzedaży rezerw strategicznych. Może ona także prowadzić działalność gospodarczą np. w postaci świadczenia usług magazynowych i uzyskiwać z tego tytułu przychody.