Ministerstwo Rolnictwa zamieściło projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy.

Do otrzymania tej pomocy niezbędny jest protokół, szacujący straty:

„W celu skierowania pomocy w formie preferencyjnych kredytów, gwarancji i poręczeń kredytów oraz w formie dotacji na 1 ha UR do najbardziej poszkodowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej proponuje się, aby pomoc taka mogła zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej szkody spowodowane suszą przekroczyły 30% produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji”.

Warunkiem wejścia w życie programu jest jego przekazanie Komisji Europejskiej do zatwierdzenia 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem dnia zbierania wniosków o pomoc.

Program powtarza możliwości udzielania pomocy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 i 230), dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto przewiduje dopłaty do ha powierzchni upraw, na której wystąpiła susza, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości maksymalnie 400 zł na 1 ha, a w przypadku uprawy owocujących drzew i krzewów owocowych – w wysokości maksymalnie 800 zł na 1 ha. W przypadku gdy do powierzchni, na której jest uprawiana porzeczka czarna, zostanie przyznana pomoc de minimis zgodnie z nowowprowadzonym § 13b rozporządzenia ARiMR, pomoc w związku z wystąpieniem w 2015 r. suszy nie będzie przysługiwać do tej powierzchni.

Wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o 50% w przypadku gdy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było w 2015 r. ubezpieczonych od wystąpienia co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.