- Dlaczego mogłem otrzymać pomoc po suszy z ARiMR, a nie mogę dostać kredytu klęskowego? – zapytał nas rolnik. – Bank odmawia mi pomocy, bo mówi, że mam glebę 3 i 4 klasy, a wtedy pomoc po suszy nie przysługuje.

Zapytaliśmy zatem w MRiRW, dlaczego rolnicy gospodarujący na glebach kat. 3 i 4, gdzie wystąpiła klęska suszy potwierdzona powyżej 30  proc., nie mogą się ubiegać o kredyt klęskowy?

Odpowiadając, ministerstwo przypomniało zasady udzielania pomocy:

"Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) podstawowym warunkiem ubiegania się o kredyt na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem suszy jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

– w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro w ostatnich trzech latach i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;

– poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami.”

Wykluczono też możliwość odmowy udzielenia kredytu na podstawie klasy gleb:

„Przepisy ww. rozporządzenia nie uzależniają możliwości ubiegania się o kredyty na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem suszy, gradu, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od kategorii gleb na których wystąpiły szkody. Należy jednak podkreślić, że suszę, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 577), oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i poszczególnych gleb.