Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Jak podano w uzasadnieniu, pakiet Hogana prawie w całości wykorzystano: „wg stanu na dzień 24 sierpnia 2017 r., wykorzystano łącznie 74 761373,07 złotych z łącznej puli 76 689 872,6 złotych dostępnej na realizację tych mechanizmów, zaś z puli 22 000 000 złotych dostępnych na realizację pomocy, o której mowa w § 2 ust. l pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia wydatkowano 21 093 215,50 złotych. W związku z powyższym, z całkowitej kwoty 98 689 872,6 złotych pozostało do zagospodarowania 2 835 284,03 złotych.”

I właśnie w celu wykorzystania tych prawie 3 mln zł, które jeszcze pozostały, zaproponowano umożliwienie uzyskania pomocy przez producentów świń za sprzedaż świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. „Dodanie jedynie dwóch dodatkowych miesięcy wynika z faktu, że środki finansowe w ramach rozporządzenia Komisji 2016/1613 muszą zostać wydane, zgodnie z art. l i 2 tego rozporządzenia, najpóźniej do dnia 30 września 2017 r. Mając zatem na uwadze obecny etap prac nad przedmiotowym rozporządzeniem oraz potrzebę wydatkowania środków do dnia 30 września 2017 r. zaproponowano możliwie najdłuższy dodatkowy okres sprzedaży świń, za który rolnicy będą mogli uzyskać rekompensatę z tytułu niższych niż rynkowe cen sprzedaży zwierząt”- podano w uzasadnieniu.

Upływ czasu zmusił też do zmiany dotyczącej wymogu niezwiększania produkcji. Tak oto ją uzasadniono: „W przypadku producentów świń ubiegających się o pomoc za okres 1 lipca 2017 r.- 31 sierpnia 2017 r. warunek dotyczący niezwiększania produkcji pozostaje bez zmian, będzie to jednak bezpośrednio warunek kwalifikowalności, a nie zobowiązanie, gdyż termin nim objęty już minął. W obydwu przypadkach warunek niezwiększania produkcji będzie potwierdzany przez Agencję na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich. Pozostawienie w ramach mechanizmu pomocy z tytułu niższych cen sprzedaży świń warunku dotyczącego niezwiększania produkcji wynika z faktu, że podstawą do wdrożenia tej pomocy były wytyczne zawarte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, tj. wskazanie, że pomoc może być udzielona rolnikom, którzy realizują co najmniej jedno ze wskazanych przez Komisję działań, w tym m.in. niezwiększanie produkcji.”