Rolnik zaskarżył decyzję dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 września 2013 r. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. WSA 25 lutego 2014 r. uchylił zaskarżoną decyzję, ale ARiMR zaskarżyła wyrok do NSA – i tam kasację oddalono we wrześniu 2014 r. Decyzją z 19 lutego 2015 r. dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR uchylił więc zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Wydawało się więc, że już po roku agencja posłucha sądu i wykona wyrok, ponownie rozpatrując sprawę.

Kolejny rok to jednak wyznaczanie nowego terminu załatwienia sprawy – ze wskazaniem jej złożoności jako przyczyny.

Wreszcie rolnik postanowił wystąpić ze skargą na przewlekłość postępowania kierownika Biura Powiatowego ARiMR. Agencja zażalenia odrzuciła w dwóch instancjach. Rację rolnikowi przyznał dopiero sąd. 5 stycznia 2016 r. WSA w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawy ze skargi stwierdził przewlekłość postępowania. I nie zmienił tego wyroku fakt, że 30 października 2015 r. ARiMR wydała decyzję w sprawie. W ten oto sposób ARiMR dowiedziała się, że nie wystarczy uniknąć zarzutu bezczynności – postępowanie musi być prowadzone sprawnie, racjonalnie i skutecznie.

Sąd podał w uzasadnieniu wyroku: „Zdaniem Sądu, organ nie dochował należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by zakończyło się ono w rozsądnym terminie. Sąd podkreśla przy tym, że jakkolwiek wytyczne wynikające z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku co do dalszego postępowania były realizowane przez organ I instancji, lecz bez dbałości o sprawność i szybkość postępowania, np. termin rozprawy administracyjnej wyznaczono dopiero na dzień 27 maja 2015 r. Powyższe skutkowało kilkukrotnym wyznaczaniem przez organ nowego terminu załatwienia sprawy.”

Agencja zwróci skarżącemu rolnikowi 340 zł kosztów postępowania.

Wyrok z 5 stycznia 2016 r. jest nieprawomocny.

Podobał się artykuł? Podziel się!