Minister rolnictwa przygotował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego PROW na lata 2007-2013. To wynik otrzymanych wyjaśnień Komisji Europejskiej dotyczących stosowania przepisów art. 35 rozporządzenia nr 640/2014 w przypadku ponownego stwierdzenia tej samej niezgodności.

Zmiana polega na dostosowaniu obowiązujących przepisów w taki sposób, aby kwestia powtarzalności niezgodności odnosiła się do 4 lat w przypadku tego samego beneficjenta i takiego samego środka lub rodzaju operacji lub podobnego środka w przypadku okresu programowania 2007-2013. Poziom zmniejszenia, jaki będzie stosowany w przypadku powtarzania się tej samej niezgodności w kolejnych latach realizacji zobowiązania do pielęgnacji wykonanego zalesienia został obniżony ze współczynnika 10 proc. do 7 proc.

W wyniku tego premia pielęgnacyjna do gruntu (objętego jednym planem zalesiania), na którym wystąpiła niezgodność zmniejszana będzie dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7 proc. kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobną niezgodność.

Może to dotyczyć 11 tys. rolników, którzy skorzystali z pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013. Zmiany mają obowiązywać od 15 marca 2016 r. – czyli terminu rozpoczęcia naboru wniosków o wypłatę pomocy na zalesianie.

Podobał się artykuł? Podziel się!