W porządku dziennym rozpoczynającego się w najbliższą środę posiedzenia Sejmu zaplanowano rozpoczęcie pracy nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Projekt autorstwa posłów PiS wpłynął do Sejmu 15 stycznia. Dotyczy zwiększenia zaangażowania Skarbu Państwa i jego przedstawicieli w procesie gospodarki łowieckiej w Polsce (w tym wypłaty odszkodowań rolnikom za straty wyrządzone przez zwierzynę łowną) oraz utworzenia Funduszu Odszkodowawczego.

W swoich głównych założeniach projekt jest zbliżony do przedstawionego nieco wcześniej przez Klub Kukiz'15.  

Uwzględnia też przygotowane wcześniej przez PiS rozwiązania.

Zakłada wynagradzanie przez wojewodę szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz w wyniku polowania.

Wojewoda dokonuje też oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania.

Z oględzin i szacowania sporządza się protokół, a niezadowolonemu z zawartych w nim ustaleń przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń.

W terminie 14 dni od dnia wniesienia tych zastrzeżeń, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych,  dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może przedstawić opinię rzeczoznawcy - wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą - który dokonał oględzin i oszacowania szkód.

Zastrzeżenia wniesione do protokołu wraz z dołączoną opinią rzeczoznawcy wojewoda rozpatruje w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia.

Wojewoda ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie protokołu oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Jeśli uwzględni wielkość szkody zaproponowaną w opinii rzeczoznawcy, właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych przysługuje zwrot kosztów poniesionych na sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę.

Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę jest ostateczna. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.