Warto dobrze przyjrzeć się stawianym wymogom, bo „Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium”.

Możliwa jest też tylko „jednostronna” aktualizacja: „jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, dokonuje się aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona”.

W rozporządzeniu określono też, że agencja nie udziela pomocy, jeżeli przyznano mniej niż:
1) 4 punkty – w przypadku obszaru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c (rozwój produkcji zwierzęcej)
2) 1,5 punktu – w przypadku obszaru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. D (maszyny).

Szczegóły dotyczące zasad udzielania pomocy oraz składanych wniosków i załączników „Farmer” zaprezentował w numerach z października i listopada 2015 r.

Teraz zwróćmy tylko uwagę na konieczność dołączenia informacji o wpływie operacji na:
a) poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
b) poprawę efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,
c) zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
d) redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie.

Rozporządzenie ma załącznik w postaci wykazu rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz sposobu przyznawania punktów.
Liczba punktów przyznanych za pojedynczą inwestycję służącą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu jest określana według wzoru:

                   o × u × 1

P = -------------------------------------------------------

                         m
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów za inwestycję służącą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu
o – oznacza bezwzględną ocenę inwestycji
u – oznacza udział kosztu kwalifikowalnego inwestycji w kosztach kwalifikowalnych operacji (nie więcej niż 1)
m – oznacza największą bezwzględną ocenę inwestycji wśród wymienionych w tabeli, czyli 41